Get Adobe Flash player
Kế hoạch chương trình “Kết nối Giao thương giữa tiểu thương các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây”
Cập nhật: 12.11.2018 09:06 - Lượt xem: 197

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 07/5/2018.

Sở Công Thương Đồng Nai phối hợp với Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất (Ban quản lý chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây) lập kế hoạch tổ chức chương trình “Kết nối Giao thương giữa tiểu thương các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây”, nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
  1. Mục đích:

-        Hỗ trợ tiêu thương các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tìm kiếm nguồn hang nông sản sạch, giá cả hợp lý thông qua chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây.

-        Tiển thương các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh được tham quan, trao đổi, kết nối giao thương với tiểu thương chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây.

 1. Yêu cầu:

-        Các bên có sản phẩm phù hợp đáp ứng yêu cầu được tiếp cận và tham gia vào chuỗi cung ứng nông sản qua tiểu thương các chợ trên địa bàn tỉnh.

-        Thiết lập được kênh phân phối hang hóa giữa chợ Đầu mối nông sản Thực phẩm Dầu Giây với tiểu thương các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh.

 1. NỘI DUNG
 2. Thành phần:

-        Phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh;

-        Sở Công Thương Đồng Nai (Trung tâm Xúc tiến Thương mại);

-        Ban quản lý các chợ trên địa bàn các huyện, Thị xã Long Khánh;

-        Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất;

-        Công ty TNHH MTV Proton;

-        Tiểu thương các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

-        Tiểu thương Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây

 1. Đối tượng tham gia chương trình: tiểu thương các chợ truyền thống trên địa tỉnh Đồng Nai, tiểu thương Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây
 2. Địa điểm tổ chức: tại Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây
 3. Thời gian: Từ 17 giờ 00 - 20 giờ 00. (Chi tiết theo bản đính kèm)
  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Công tác phối hợp:

a)    Sở Công Thương

-        Phối hợp các đơn vị có liên quan lập kế hoạch tổ chức chương trình

-        Phối hợp với Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất bố trí địa điểm; Tìm hiểu nhu cầu kết nối các bên; Sắp xếp các đơn vị kết nối với Thương nhân Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây; Hỗ trợ tiểu thương các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong quá trình kết nối với thương nhân chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây.

-        Chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức chương trình.

-        Báo cáo kết quả sau khi kết thúc chương trình.

b)      UBND các huyện, Thị xã Long Khánh

-        Chỉ đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng thông báo Ban quản lý các chợ trên địa tỉnh Đồng Nai mời tiểu thương các chợ tham gia kết nối.

-        Chỉ đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng hỗ trợ Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuê phương tiện đưa đón tiểu thương tham quan, kết nối giao thương tại chợ Đầu mối nông sản Thực phẩm Dầu Giây (các chi phí liên quan Trung tâm Xúc tiến Thương mại có trách nhiệm thanh toán).

-        Tổng hợp danh sách tiểu thương tham gia gửi về Trung tâm Xúc tiến Thương mại trước ngày 03/12/2018. (mỗi địa phương mời 30 – 40 tiểu thương thuộc ngành hang rau, củ, quả)

-        Kinh phí: Trong Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

c)      Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất:

-        Phối hợp Sở Công Thương lập kế hoạch, chuẩn bị địa điểm; Tìm hiểu nhu cầu kết nối các bên; Hỗ trợ  tiểu thương các chợ trong quá trình kết nối với thương nhân Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây.

-        Mời thương nhân chợ đầu mối gặp gỡ kết nối trực tiếp với các đơn vị tham gia.

-        Chuẩn bị các nội dung để công tác tổ chức kết nối đạt kết quả.

 1. KINH PHÍ

Kinh phí trong chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2018 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 07/5/2018.

            Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình “Kết nối Giao thương giữa tiểu thương các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây”.

Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại là đầu mối liên hệ, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ nội dung kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả sau khi kết thúc chương trình./.
Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai

Các tin khác

QUẢNG CÁO

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?