Get Adobe Flash player
Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc Gia năm 2016
Cập nhật: 25.08.2016 03:34 - Lượt xem: 1,638
 * Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc Gia
 - Quyết định số 206/QĐ-BCT ngày 18/01/2016 của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Chương Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2016
 - Phụ lục I: Danh mục phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2016
 - Phụ lục III: Mẫu công văn thông báo tổ chức thực hiện Đề án XTTM Quốc gia tại nước ngoài
 - Phụ lục IV: Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia
 - Phụ lục V: Danh sách đơn vị tham gia đề án Xúc tiến Thương mại Quốc gia
 - Phụ lục VI: Mẫu báo cáo kết quả của đơn vị tham gia Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia
*  Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020
* Quyết định 72/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình XTTM quốc gia
* Thông tư số 171/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
Các tin khác

Chương trình KM, QC, HCTL 2018

Video goes here

Văn bản pháp luật mới

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, năm 2018 có nên tiếp tục tổ chức các phiên chợ vui công nhân không ?